Skip to main content

1. ACCEPTACIÓ DELS TERMES D’ÚS

La utilització del lloc web www.mussolrosa.com, propietat de El Mussol Rosa és absolutament voluntària i suposa l’acceptació plena per qui accedeix al mateix, d’ara endavant l’Usuari, de totes les condicions generals d’ús vigents en cada moment que es trobin en aquesta adreça, per la qual cosa l’Usuari haurà de llegir detingudament i acceptar sense cap tipus de reserves el present AVÍS LEGAL abans de realitzar qualsevol tipus d’operació, visionat, utilització, etc. amb aquest lloc web. L’Usuari es compromet a no utilitzar el lloc web o els seus serveis i continguts de forma contrària al que disposa la legislació vigent. El Mussol Rosa es reserva el dret a retirar l’accés a la present pàgina web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquestes Condicions Generals d’Ús. El Mussol Rosa es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions generals d’ús així com qualssevol altres condicions generals o particulars, reglaments d’ús o avisos que resultin d’aplicació. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos.

2. OBJECTE

El Mussol Rosa, proporciona informació clara i gratuïta als usuaris sobre els productes i serveis que proporciona als seus clients, les seves característiques i informació sobre la pròpia entitat. En www.mussolrosa.com, podrien realitzar-se enllaços a altres pàgines, les quals no són gestionades per El Mussol Rosa. Aquests enllaços provenen d’altres fonts d’informació, no suposant la seva inclusió recomanació, invitació o suggeriment per a la visita de les pàgines de destinació i per tant El Mussol Rosa declina tota responsabilitat que pogués sorgir en accedir a les pàgines de tercers.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit en el Lloc Web pertanyen a El Mussol Rosa o als seus llicenciants, excepte en l’esmentat en l’apartat anterior referent a hipervincles Inova Osteopatia SL és titular dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. Per tant, l’Usuari només està autoritzat a visualitzar tot el material i contingut d’aquesta pàgina tal com es presenta ia descarregar en un sol ordinador una còpia del material per al seu ús personal i privat, mai amb propòsits comercials, sempre que l’Usuari compleixi amb totes les normatives de propietat industrial i intel·lectual. Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de www.mussolrosa.com, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. El Mussol Rosa autoritza l’establiment d’enllaços entre altres webs i la seva, sempre que es respectin les següents condicions: • Que l’enllaç no s’estableixi des d’una web els continguts resultin contraris a la llei, a la moral i l’ordre públic, • que no s’ofereixi una imatge d’El Mussol Rosa o dels seus productes que resulti distorsionada, perjudicial, o equivocada, • que no es creï la impressió que hi ha una inexistent relació o vinculació comercial entre El Mussol Rosa i els titulars, responsables o anunciants des de la qual es crea l’enllaç, quan aquest no sigui el cas, que no es creï la impressió que els continguts o web de Inova Osteopatia SL pertanyen o han estat dissenyats pels titulars, responsables o anunciants en la web des de la qual es s’estableix l’enllaç.

4. ÚS DEL SERVEI I RESPONSABILITATS

Les condicions d’accés i ús de la present pàgina web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web i dels serveis que s’ofereixen. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers, prohibint-se expressament: • Realitzar actuacions que puguin produir a la web o a través de la mateixa i per qualsevol mitjà algun tipus de dany als sistemes de El Mussol Rosa oa tercers . • Realitzar publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, spam (enviament de correus massius) o l’enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar els servidors de la xarxa. El Mussol Rosa no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de El Mussol Rosa.

5. POLÍTICA EN PROTECCIÓ DE DADES

El Mussol Rosa compleix amb la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal, LOPD, i altra legislació que la desenvolupa. Amb caràcter previ, es posa de manifest que per a l’accés a determinada informació i contingut, l’Usuari haurà prèviament donar-se d’alta com a tal, havent d’acceptar en la forma establerta en el mateix, d’acord amb la LOPD, el tractament de les seves dades personals , per poder ser incorporat al nostre fitxer. El Mussol Rosa es compromet a cancel·lar les dades personals quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollides a través del formulari habilitat a aquest efecte ia atendre les peticions d’informació sol·licitades per l’Usuari, sent el responsable del tractament El Mussol Rosa. D’altra banda, s’informa als Usuaris de l’ús de cookies per obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l’ús del nostre lloc web. Les cookies que utilitza El Mussol Rosa són anònimes i no es refereixen a les dades personals de l’Usuari ni es pot accedir a través de les mateixes a dades del disc dur de l’Usuari. La identitat de l’Usuari mai és inserida directament en la cookie i per tant no se li pot identificar. El protocol utilitzat es tracta d’un protocol sense estat, el que significa que no té mitjans per relacionar la informació concernent a una petició amb una altra petició anterior o posterior. Aquest protocol no coneix la persona a qui està enviant una pàgina ni quantes pàgines li hagi pogut enviar, fins i tot encara que ens hàgim connectat escassament alguns segons abans, ja que cada petició de la pàgina es processa independentment.

6. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

El Mussol Rosa declina tota responsabilitat en cas que l’accés o les visites al seu web es vegin impossibilitades o dificultades a causa d’una interrupció o defectuosa prestació del subministrament elèctric, telefònic o d’altres proveïdors de telecomunicacions aliens a El Mussol Rosa, o al cas de produir-se conflictes socials o altres supòsits de força major, o qualsevol actuació d’un tercer, inclosos els requeriments o ordres administratives o judicials, sabotatges o saturacions, intencionades o no. Es declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pogués patir el visitant en els seus mitjans informàtics o telemàtics a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies anteriorment exposades. Inova Osteopatia SL no garanteix la disponibilitat i continuïtat del lloc web ni es fa responsable de qualssevol danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació i de les matèries contingudes en el web www.mussolrosa.com. Amb els límits establerts a la llei, El Mussol Rosa no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta d’actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet.

7. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. L’Usuari accepta aquests Termes d’Ús, i qualsevol tipus de controvèrsia relativa a l’ús d’aquest lloc web, serà interpretat d’acord amb les lleis vigents en el lloc de residència del propietari d’aquest lloc web, tenint competència per a la resolució de tot litigi o conflicte que pugui sorgir els Jutjats i Tribunals competents i els seus superiors jeràrquics, renunciant expressament l’Usuari a qualsevol altre fur.

×
¿Como podemos ayudarte? 😊